Welkom bij Marvo Machines
Dealer-schappen
klik op logo
dealer van Clena
dealer van karcher
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
NIEUW in ons pakket - OSMOSE REINIGING - Basis Set €599,-
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek uitsluitend op afspraak!
HOGEDRUKTRAILER
WINTER- ACTIE
NIEUW in ons PAKKET
Osmose Reiniging
Reinigingsmiddelen
Terug
Sipro Uniquat
groene aanslag reiniger
Download hier de bijbehorende veiligheidsbladen
Sipro Uniquat
De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.
5  liter  €34,50     €27,50 excl. BTW
10 liter 
€54,50    €47,50 excl. BTW
EIGENSCHAPPEN:
- verwijderd groene aanslag van muren, daken, tegelpaden, flagstones, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.
- voorkomt groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen
- niet op planten spuiten of in vijvers gieten
- het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen
- geen schadelijke damp- en nawerking
- kan kort voor het poten van planten woden gebruikt


GEBRUIKSAANWIJZING:


Verwijderen groene aanslag:
* verdunnen met water: ca. 2,5% (25ml op 1 liter water)
* toepassen wanneer u ca. 48 uur droog weer verwacht
* grondig inspuiten, gieten of borstelen
* niet op planten spuiten of in vijvers gieten
* na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen
* met harde straal (hogedrukreiniger) of schrobben
* reinigen niet noodzakelijk op korte termijn, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit

Voorkomen groene aanslag:
* verdunnen met water: 2.5% (25ml per 1 liter water)
* verdunnen met water: 1.5% (15ml per 1 liter water) wanneer ramen met de hand worden schoongemaakt
* toepassen bij droog weer
* grondig inspuiten
* i.v.m. afwezigheid nawerking en het geringe residu, hoeft en mag het niet worden nagespoten
* ontstaan groene aanslag wordt voor enkele maanden tegengegaan

WAARSCHUWING:
- niet roken tijdens gebruik
- toepassen bij droog weer
- niet op planten spuiten of in vijvers gieten (zeer giftig voor in het water levende organismen)

VEILIGHEIDSINFORMATIE:
GEVAAR. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Na het werken met het product grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Gelekte / gemorste vloeistof opruimen.

NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuwe te gebruiken.

Achter slot bewaren. Vorstvrij bewaren.
Deze stof en verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Toelatingsnummer 14554N. Bevat didecyldimethylammoniumchloride (kwartenaire ammoniumverbinding) gehalte 100g/l. Vorstvrij bewaren.