Welkom bij Marvo Machines
Dealer-schappen
klik op logo
dealer van Clena
dealer van karcher
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
NIEUW in ons pakket - OSMOSE REINIGING - Basis Set €599,-
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek uitsluitend op afspraak!
HOGEDRUKTRAILER
VOORJAARS- ACTIE
Osmose Reiniging
Reinigingsmiddelen
Terug
CLENA - Truck Powerwash -
geconcentreerde schuimreiniger voor trucks, containers, etc.
EIGENSCHAPPEN:
- goed schuimend
- reinigt zware industriële vervuiling
- PH waarde ca. 14 (alkalisch)

GEBRUIKSAANWIJZING:
- verdunnen met water, afhankelijk van vervuilingsgraad:
  * handmatig wassen: ca. 2% (1:50)
  * reservoir in hogedrukreiniger: ca. 25% (1:4)
  * schuimbeker / schuimlans: ca. 4% (1:25)
  * inschuimen van onder naar boven!
  * grondig wassen met borstel / spons, goed naspoelen
- gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen

WAARSCHUWING:
- niet in fel zonlicht gebruiken
- reinigingsmiddel oplossing niet laten opdrogen
- bij hoge concentratie dient u zich ervan te overtuigen dat de te
  reinigen oppervlakte daartegen bestand is
- inschuimen van onder naar boven! GOED NASPOELEN
- niet geschikt voor lakken, aluminium en andere onderdelen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen
VEILIGHEIDSINFORMATIE:
GEVAAR. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen --- GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval. Bevat: Natriumhydroxide.
Download hier de bijbehorende veiligheidsbladen.
De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.
Clena Truck Powerwash
1 liter €8,90 excl. BTW
10 liter 
€49,50   €42,50 excl. BTW
20 liter 
€95,00   €79,00 excl. BTW