Welkom bij Marvo Machines
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
NIEUW in ons pakket - OSMOSE REINIGING - Basis Set €599,-
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek op afspraak!
Clena - Terrasreiniger
Industrial TC520 CL
ZOMER ACTIE
Osmose Reiniging
dealer van Clena
Dealer-schappen
klik op logo
dealer van karcher
€899,-  €699,-
50 cm.
Reinigingsmiddelen
Terug
CLENA - Wheel Clean -
professionele krachtige alkalische velgenreiniger
EIGENSCHAPPEN:
- verwijderd eenvoudig van velgen:
  * remstof
  * remslijpsel
  * zware vervuiling
- PH waarde ca.13,5 (alkalisch)

GEBRUIKSAANWIJZING:
- verdunnen met water, afhankelijk van vervuilingsgraad:
  * handmatig/spuit opbrengen: ca. 5%-10% (1:20 - 1:10)
- zwaar vervuilde velgen eventueel met onverdunde reiniger behandelen
- gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen

WAARSCHUWING:
- niet in fel zonlicht gebruiken
- reinigingsmiddel oplossing niet laten opdrogen
- bij hoge concentratie dient u zich ervan te overtuigen dat de te
  reinigen oppervlakte daartegen bestand is
- na het schoonmaken oppervlakte goed naspoelen
- niet geschikt voor lakken, aluminium en andere onderdelen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen
VEILIGHEIDSINFORMATIE:
GEVAAR. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen --- GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval. Bevat: Natriumhydroxide.
Download hier de bijbehorende veiligheidsbladen
De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.
Clena Wheel Clean
1 liter €7,90 excl. BTW
41510 - 10 liter 
€42,50   €35,00 excl. BTW
410520 - 20 liter 
€79,00   €67,15 excl. BTW