Welkom bij Marvo Machines
Gebruikte Reinigers
Compleet pakket
CLENA nieuwe reinigers
KÄRCHER nieuwe reinigers
Alle prijzen vermeldt op onze
website zijn exclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten
onder voorbehoud!
VOORJAARS-actie STUNTPRIJZEN - Hogedrukslangen - Reinigingsmiddelen
DIBO nieuwe reinigers
Marvo Machines
Hoofdstraat 91
7625PC Zenderen
T. 074-8531192
KVK nr.: 59638389

Bezoek op afspraak!
Clena - Terrasreiniger
Industrial TC520 CL
dealer van Clena
dealer van karcher
€899,-  €699,-
50 cm.
€599,-
Clena - Osmose Basis Set
VOORJAARS- ACTIE
Reinigingsmiddelen
Terug
CLENA - Wheel Clean -
professionele krachtige alkalische velgenreiniger
EIGENSCHAPPEN:
- verwijderd eenvoudig van velgen:
  * remstof
  * remslijpsel
  * zware vervuiling
- PH waarde ca.13,5 (alkalisch)

GEBRUIKSAANWIJZING:
- verdunnen met water, afhankelijk van vervuilingsgraad:
  * handmatig/spuit opbrengen: ca. 5%-10% (1:20 - 1:10)
- zwaar vervuilde velgen eventueel met onverdunde reiniger behandelen
- gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen

WAARSCHUWING:
- niet in fel zonlicht gebruiken
- reinigingsmiddel oplossing niet laten opdrogen
- bij hoge concentratie dient u zich ervan te overtuigen dat de te
  reinigen oppervlakte daartegen bestand is
- na het schoonmaken oppervlakte goed naspoelen
- niet geschikt voor lakken, aluminium en andere onderdelen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen
VEILIGHEIDSINFORMATIE:
GEVAAR. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen --- GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval. Bevat: Natriumhydroxide.
Download hier de bijbehorende veiligheidsbladen
De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel.
Clena Wheel Clean
1 liter €7,90 excl. BTW
41510 - 10 liter 
€42,50   €35,00 excl. BTW
410520 - 20 liter 
€79,00   €67,15 excl. BTW